صادرات انواع دستگاه ساکشن خانگی

دستگاه ساکشن خانگی برای چه کاربرد هایی استفاده می شوند و صادرات آن ها به کشور های دیگر به چه روش هایی امکان پذیر می باشد؟
همانطور که می دانید در شاخه های مختلفی از پزشکی نیاز به برخی دستگاه های مکش است که تا با وسیله آن بتوانند برخی از این مایعات اضافی در بد را خارج نمایند.
از دستگاه ساکشن دستی برای مراقبت های خانگی از بیماران نیز استفاده می شود که بیشتر برای بیماران ریوی استفاده می شوند.